استایل پیش فرض

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

استایل دورخط دار

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

دکمه با آیکون

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

استایل دورخط دار با آیکون

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

دکمه با سایه

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

دکمه های ساده


دکمه با پس زمینه